CENTRUM ADESSE

Centrum Adesse powstało w 2010 roku z inicjatywy dr Joanny Kwasiborskiej-Dudek. Specjalizuje się w terapii zaburzeń rozwojowych u małych dzieci – a celem działania jest całościowa poprawa funkcjonowania dziecka przekładająca się na podniesienie jakości życia całej rodziny. Szczególną grupę pacjentów ADESSE stanowią dzieci z ASD. Centrum stworzyło dla nich unikalny model wczesnej interwencji realizowany wyłącznie z użyciem narzędzi zweryfikowanych na drodze rzetelnych badań naukowych: narzędzi przesiewowych SACS-R, diagnostycznych ADOS-2 i ADI-R oraz metody terapeutycznej ESDM. ADESSE współpracuje z Fundacją SYNAPSIS (wdrożenie SACS-R w ramach Programu "Badabada"), Wydziałem Psychologii UW (projekt walidacyjny polskich wersji ADOS-2 i ADI-R), Fundacją Rozwiązać Autyzm (wydanie polskiej wersji podręcznika ESDM) i z renomowanymi ośrodkami naukowymi z Australii i USA (OTARC, ASELCC, MIND Institute).

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Rehabilitacyjna ASQ w Wołominie

Poradnia oferuje fachową pomoc diagnostyczną i terapeutyczną. Realizujemy bezpłatne zajęcia w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Prowadzimy terapię psychologiczną, pedagogiczną, integracji sensorycznej, badania centralnego przetwarzania słuchowego CAP, trening słuchowy Johansena IAS i neuroflow oraz zajęcia z elementami terapii behawioralnej. W ofercie mamy również zajęcia grupowe min.: trening umiejętności społecznych. Współpracujemy z wykwalifikowanymi rehabilitantami, psychologami, logopedami, pedagogami, terapeutami integracji sensorycznej. Przeprowadzamy bezpłatne badania przesiewowe (M-CHAT-R/F) w kierunku autyzmu.

 

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK & PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE ,,BAMBINI”

Nadrzędnym celem placówki jest dbanie o prawidłowy rozwój oraz wzrastanie i uczenie się dzieci w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji. Każde dzieci ma swój indywidualny potencjał, który należy dostrzec i rozwijać. W każdej z grup wśród dzieci pełnosprawnych w zajęciach uczestniczą dzieci niepełnosprawne. Integracja przynosi dzieciom obustronne korzyści oraz zapewnia im optymalne warunki do rozwoju. „Bambini” zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Do przedszkola z dziećmi pełnosprawnymi uczęszczają dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, niedosłuchem i niewidome.

NEUROMIND

Oferta NeuroMind skierowana jest do dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. W ośrodku pracuje się z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, urodzonymi przedwcześnie, nadpobudliwymi, niepełnosprawnymi intelektualnie, z trudnościami w zachowaniu. Prowadzone jest także bezpłatne przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem. Z ośrodkiem Neuromind współpracują wykwalifikowani specjaliści: psycholodzy, terapeuci rozwoju sensomotorycznego, neurologopedzi i oligofrenopedagodzy. Ośrodek realizuje również autorski program terapii neofobii żywieniowej.

Krajowe Towarzystwo autyzmu Oddział w Bydgoszczy

KTA Bydgoszcz zostało utworzone w czerwcu 2013 roku. Podejmuje działania na rzecz szerzenia wiedzy i budowania świadomości na rzecz autyzmu oraz sytuacji osób z autyzmem. Prowadzi Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne dla Dzieci z Autyzmem. A od września 2017 roku;  Niepubliczną Szkołę Terapeutyczną dla Osób z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju. koncentruje się na wczesnej diagnostyce i wsparciu rodzin dzieci i dorosłych osób z autyzmem.

MONIKA PLATA

Monika Plata jest polskim neurologopedą oraz terapeutą integracji sensorycznej pracującym w ramach prywatnej praktyki w Londynie. Doświadczenie w pracy z polskimi pacjentami dwujęzycznymi w Londynie zdobywałam w: Poradni Rodzinnej działającej przy Stowarzyszeniu Polskich Psychologów, polskich szkołach sobotnich Hounslow, South Croydon oraz Willesden Green, a także w Prywatnej Przychodni Lekarskiej Poland Medical. Obecnie jest asystentką w Zakładzie Dydaktyki Polonijnej na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. Udziela także konsultacji w ramach uniwersyteckiej Poradni Logopedycznej.

KTA O/LUBLIN 

KTA O/Lublin jest organizacją opp, działającą od 1993 r. Misją stowarzyszenia jest niesienie profesjonalnej pomocy osobom z autyzmem, ZA, CZR i ich rodzinom, upowszechnianie wiedzy o autyzmie, podejmowanie działań na rzecz systemowych zmian poprawiających sytuację osób z autyzmem. Obecnie udzielamy specjalistycznego wsparcia 60 dzieciom i 30 osobom dorosłym z autyzmem i ich rodzinom. Terapia w formie zajęć indywidualnych i grupowych prowadzona jest przez specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. W stowarzyszeniu prowadzone są diagnozy nozologiczne i funkcjonalne, konsultacje, warsztaty, szkolenia. Rodzice zrzeszeni w stowarzyszeniu tworzą grupę wsparcia.

GABINET TERAPII DZIECIĘCEJ SENSUUM

Gabinet Sensuum o miejsce realizujące cele diagnostyczno – konsultacyjne i terapeutyczne. Oferuje pomoc psychologa dziecięcego, logopedy, terapeuty SI, terapeuty wczesnej interwencji, pedagoga terapeuty. Współpracuje z fizjoterapeutą, terapeutą NDT-Bobath. To, co wyróżnia Sensuum to kompleksowa specjalistyczna pomoc dziecku w wieku już od urodzenia, wczesna interwencja, terapia i opieka nad dzieckiem z grupy wysokiego ryzyka. Zajmuje się m.in. zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami komunikacji, opóźnionym rozwojem mowy (ORM), rozwojem małego dziecka (0.-3. rok życia). W ramach Gabinetu SENSUUM funkcjonuje Szkoła Terapii Karmienia „Od pestki do ogryzka”© (terapia karmienia, terapia wybiórczości pokarmowej) oraz SENSUUM Kompetencje© – prowadząca i organizująca szkolenia oraz warsztaty na wysokim poziomie jakości merytorycznej.

NZOZ MARMED

Centrum prowadzi bezpłatną diagnozę oraz terapię dzieci i młodzieży z podejrzeniem lub stwierdzeniem autyzmu,  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także innymi zaburzeniami zachowania na różnym tle (m.in. ADHD,  z zaburzeniami społecznymi, emocjonalnymi). Głównym celem prowadzonych działań jest profesjonalna i wielospecjalistyczna diagnostyka stanu zdrowia i funkcjonowania dzieci, młodzieży oraz kompleksowa terapia stymulująca wszechstronny rozwój dziecka z wykorzystaniem różnych form i metod. MARMED oferuje diagnozy  i konsultacje: psychiatryczne, psychologiczne, neurologopedyczne, pedagogiczne, fizjoterapię, terapię integracji sensorycznej, poradnictwo dla rodziców i opiekunów.

Centrum Edukacji MAGIS 

Centrum Edukacji MAGIS Joanna Mielewczyk należy do grupy Bydgoscy Terapeuci Behawioralni. Terapia prowadzona przez nasz zespół oparta jest na najnowszej wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki. Systematycznie doskonalimy nasze umiejętności poprzez: ukończenie studiów podyplomowych z SAZ, udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, pracę pod superwizją. To co możemy zauważyć to zdziwienie rodziców wyrażone słowami: "Moje dziecko naprawdę lubi zajęcia z panią". Współpracujemy z rodzicami dziecka. Szkolimy innych z zakresu pracy z dziećmi prowadząc: staże indywidualne, szkolenia dla Rad Pedagogicznych, szkolenia dla nauczycieli, terapeutów, wolontariuszy.

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA MĄDRA SÓWKA W PRUSZKOWIE

Mądra Sówka to placówka diagnostyczno - terapeutyczna, która została stworzona dla Dziecka i Rodziny. Zajmujemy się kompleksową terapią zaburzeń w rozwoju poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Sporządzamy diagnozy: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i SI. Nasza placówka przeznaczona jest dla wszystkich dzieci z deficytami rozwoju. Kompleksową opieką obejmujemy dzieci z autyzmem. Prowadzimy bezpłatne zajęcia WWRD oraz Niepubliczne Przedszkole Specjalistyczne dla dzieci z autyzmem „Mądra Sówka” w Pruszkowie. Zatrudniamy wykwalifikowanych specjalistów, zaangażowanych w swoją pracę.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "PoraDniaDziecka.pl"

Poradnia jest miejscem, w którym współpracują ze sobą odpowiednio przygotowani specjaliści. W gronie pracowników poradni znajdują się: psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, specjalista terapii behawioralnej, logopedzi. Zgodnie z ustawą oświatową organ ten dokonuje oceny, wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Poradnie niepubliczne uprawnione są do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Diagnozę w kierunku ASD wykonują: Julia Knapik, Beata Ślązok.

PUNKT PRZEDSZKOLNY PRO-INTEGRIS W BYDGOSZCZY

W Przedszkolu Pro-Integris zapewniamy bezpłatną opiekę oraz bogatą ofertę terapeutyczną dla dzieci z autyzmem. Realizujemy zajęcia z zakresu: terapii psychologiczno-pedagogicznej, integracji sensorycznej, terapii neurologopedycznej, terapii ręki, treningu umiejętności społecznych, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, dogoterapii, muzykoterapii i arteterapii. Dzieci uczestniczą w zajęciach edukacyjno-terapeutycznych, podczas których realizowana jest podstawa programowa MEN oraz nauka kluczowych umiejętności. Prowadzimy Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz konsultacje dla rodziców, obserwacje i diagnozy dzieci zagrożonych wystąpieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Szkoły i Placówki Terapeutyczne „Jaś i Małgosia”

W prowadzonych przez Fundację Instytut Kształcenia Kadr Szkołach i Placówkach Terapeutycznych „Jaś i Małgosia” oferowana jest kompleksowa pomoc dla dzieci ze spektrum autyzmu.  Terapia odbywać się może w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym. Placówki zapewniają kwalifikowaną kadrę (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, oligofrenopedagodzy, terapeuci SI itd.) Zajęcia są bezpłatne.

OŚRODEK TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

Ośrodek oferuje kompleksową diagnozę i terapię dzieci i młodzieży. Świadczy usługi z zakresu psychologii, logopedii, neurologopedii, psychiatrii, integracji sensorycznej, dogoterapii oraz pedagogiki i psychoterapii. Działania nasze skierowane są w szczególności do dzieci: zagrożonych autyzmem, autystycznych, z ZA, Mutyzmem, ADHD, a także MPD i zespołem Downa oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi. Stawiamy na wykwalifikowaną kadrę oraz  profesjonalny sprzęt, a także wykorzystywanie różnych metod dostosowanych do potrzeb oraz możliwości dziecka.Nasz ośrodek dysponuje szeroką bazą testów oraz metod badawczych służących do stawiania diagnozy.  

FUNDACJA – INSTYTUT WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA (IWRD) W GDAŃSKU

Fundacja IWRD wszechstronnie pomaga dzieciom z autyzmem i ich rodzinom. Zajmuje się działalnością terapeutyczną, edukacyjną i badawczą, wykorzystując najnowsze metody naukowe. Prowadzi Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem, gdzie pracuje się w oparciu o zasady stosowanej analizy zachowania oraz Przedszkole Integracyjne. IWRD szkoli specjalistów z kraju i z Europy oraz pomaga w tworzeniu podobnych placówek. Prowadzi też Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, gdzie m.in. diagnozuje się całościowe  zaburzenia rozwoju. IWRD jest pierwszą w Polsce i Europie repliką Princeton Child Development Institute w USA, który jest jedną z najlepszych placówek terapeutycznych na świecie.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BRZEGU

Poradnia jest placówką państwową, która udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom od urodzenia, uczniom do ukończenia etapu ponadgimnazjalnego, rodzicom oraz nauczycielom w Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu jest placówką państwową, która udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom od urodzenia, uczniom do ukończenia etapu ponadgimnazjalnego, rodzicom oraz nauczycielom w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Działania poradni skierowane są między innymi wobec dzieci i uczniów z autyzmem oraz zespołem Aspergera i ich rodzin. Pomoc udzielana jest w formie diagnozowania, orzecznictwa, terapii oraz konsultacji i poradnictwa. Prowadzona jest także wielospecjalistyczna terapia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z niepełnosprawnością - wśród dzieci objętych wspomaganiem rozwoju większość stanowią dzieci z autyzmem.

 

 

CENTRUM TERAPII I WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA SENSIS

Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju Dziecka SENSIS w Pruszkowie powstało z myślą o dzieciach z trudnościami rozwojowymi i ich rodzinach. SENSIS to grono specjalistów, którzy dzięki swoim kwalifikacjom, doświadczeniu oraz ścisłej współpracy między sobą, są w stanie zapewnić kompleksową diagnozę i terapię. Oferuje wsparcie: psychologa, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, fizjoterapeuty, terapeuty NDT-Bobath, terapeuty ręki. Prowadzi zajęcia indywidualne (m.in. terapia autyzmu i zaburzeń rozwoju) oraz grupowe (m.in. TUS-y, Grafosensorykę), bezpłatne badania przesiewowe. Prowadzi Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Współpracuje z przedszkolami i żłobkami.

STOWARZYSZENIE WROCŁAWSKICH ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH

Stowarzyszenie powstało, aby wspierać wczesną edukację dzieci, stale podnosić jakość opieki, wdrażać nowoczesne standardy, a także utrzymywać stałą, dobrze zmotywowaną, wysoko wykwalifikowaną kadrę, dla której praca z dziećmi jest radością i pasją. Jego  misją jest stworzenie jednolitych, wysokich standardów jakości opieki nad dziećmi w niepublicznych żłobkach. Szczególną uwagę kieruje na tematykę związaną z edukacją, rozwojem psychofizycznym, bezpieczeństwem, pierwszą pomocą przedmedyczną, higieną, żywieniem, zaspokajaniem potrzeb, a także rozwiązywaniem problemów oraz wsparciem rodziców w trudnym procesie wychowania.

Fundacja Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej 

Fundacja Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej ma na celu wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych oraz  pomoc osobom i rodzinom będącym w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. W ramach swoich placówek oferuje kompleksowe wsparcie obejmujące diagnozę oraz terapię (psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, z zakresu fizjoterapii i terapii SI). Placówki Fundacji w Białymstoku to przede wszystkim Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro oraz Niepubliczne Przedszkole „Tęczowy Promyk”  z oddziałami specjalnymi i integracyjnym, które wspiera przede wszystkim dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF 

Głównym celem stowarzyszania jest rozwój Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF. W ramach swojej działalności zajmuję się organizowaniem pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną w przystosowaniu do życia w społeczeństwie oraz integracji z nim poprzez organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno–sportowym, artystycznym, kulturalnym, rozrywkowym, rehabilitacyjnym, likwidowaniem barier architektonicznych i lokomocyjnych, organizowaniem szkoleń dla kadry pedagogicznej i upowszechnianiem sportu dzieci i młodzieży.

GABINET TERAPII I WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA HUŚTAWKA

Gabinet Terapii i Wspomagania Rozwoju Dziecka HUŚTAWKA w Grodzisku Mazowieckim to miejsce  stworzone z myślą o dzieciach, które potrzebują wsparcia ich naturalnych procesów rozwojowych. Huśtawkę tworzy zespół specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii oraz integracji sensorycznej. Zajmuje się głównie diagnozą i terapią dzieci i młodzieży: z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z problemami z zakresu mowy, artykulacji, komunikacji werbalnej, z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej, z zaburzeniami zachowania, trudnościami w dostosowaniu społecznym, z problemami emocjonalnymi, mającymi trudności w nauce. Współpracuje także z okolicznymi szkołami i przedszkolami.

PORADNIA ROZWOJU DZIECKA I RODZINY CRESCO

Poradnia Rozwoju Dziecka i Rodziny CRESCO jest Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną świadczącą odpłatne usługi diagnostyczne i terapeutyczne. Zespół osób pracujących w Poradni CRESCO składa się z psychologów, logopedów, pedagogów, terapeutów SI, posiadających doświadczenie w diagnozie oraz terapii osób z autyzmem. CRESCO współpracuje także z lekarzem specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży. Prowadzi regularne szkolenia skierowane zarówno do rodziców jak i specjalistów. Poradnia podejmuje także stałą współpracę z placówkami tj. przedszkolami i żłobkami, pełniąc opiekę psychologiczną oraz udzielając konsultacji w sprawie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

FUNDACJA „PROMYK” CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Fundacja „Promyk” Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych została utworzona celem wsparcia diagnostyczno – terapeutycznego dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami. Celami szczegółowymi działania Fundacji są m.in.: niesienie pomocy osobom z zaburzeniami rozwojowymi, prowadzenie kompleksowej diagnozy, terapii i edukacji, rehabilitacji ruchowej, psychologicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi.

SOSW ŁASK

Jest placówką zajmującą się terapią i edukacją dzieci i młodzieży z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Jego głównym celem jest integracja dzieci ze środowiskiem społecznym oraz przygotowanie ich do samodzielnego udziału w życiu społecznym. Oferta terapeutyczna SOSW obejmuje terapie: logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną, behawioralną, ręki, taktylną, Biofeedback, Tomatis, SI, Snoezelen, Sherborn, Trening Umiejętności Społecznych, działania rehabilitacyjne oraz wsparcie dla rodziców. Prowadzi Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Przedszkole dla dzieci z autyzmem, Szkołę Podstawową, Gimnazjum, ZSZ, SPdP oraz Zajęcia Rewalidacyjno – Wychowawcze.

 

PUNKT PRZEDSZKOLNY „BŁĘKITNA KRAINA”

Nasze placówki to Niepubliczne Przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem „Błękitna Kraina” oraz Pro Comunications Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Nasze przedszkole zapewnia bezpłatną opiekę oraz bogatą ofertę terapeutyczną dla dzieci ze spektrum autyzmu. Oferujemy również kompleksową pomoc indywidualna dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz innymi dysfunkcjami. Zatrudniamy  kadrę wykwalifikowanych psychologów, pedagogów, terapeutów integracji sensorycznej, neurologopedów, fizjoterapeutów, którzy pracują z dziećmi jak i ich rodzinami. Posiadamy bogatą bazę lokalową oraz najnowocześniejsze pomoce i programy diagnostyczne. Prowadzimy Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

AAKUKU CENTRUM WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 

Oferujemy kompleksową pomoc dla dzieci  z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem i innymi trudnościami rozwojowymi, w tym: psycholog, logopeda, pedagog specjalny, terapia grupowa TUS, terapia ręki, integracja sensoryczna. Placówka prowadzi obserwacje diagnostyczne i monitoring rozwoju dzieci zagrożonych wystąpieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu. Prowadzimy Niepubliczny  Punkt Przedszkolny AaKuKu dla dzieci z autyzmem, gdzie zapewniamy realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz intensywne oddziaływanie terapeutyczne.  Istnieje możliwość   bezpłatnych zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2

Punkt Konsultacyjny dla Dzieci Autystycznych i ich Rodzin przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Skarżysku-Kamiennej (ul. Spacerowa 31) świadczy pomoc dzieciom z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami w rozwoju oraz ich rodzinom. Zatrudnia terapeutów autyzmu (Studium Pomocy Osobom Autystycznym i ich Rodzinom - SYNAPSIS Warszawa) oraz psychologa. Oferowana pomoc: pogłębiona diagnoza dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, planowanie terapii ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń neurofizjologicznych, psychologicznych i społecznych, układanie indywidualnych programów terapeutycznych do realizacji w domu, wskazywanie rodzicom odpowiednich działań terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci.

Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy obejmuje opieką dzieci i młodzież z woj. kujawsko-pomorskiego i woj. sąsiednich. Zajmujemy się m. in. diagnozą zaburzeń rozwojowych u małych dzieci, w tym diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Prowadzimy psychoedukację rodziców n. t. stymulacji rozwoju dziecka i form terapii możliwych do stosowania w domu. Wspieramy  rodziców w uzyskaniu specjalistycznej pomocy dla dziecka. Po zakończeniu procesu diagnostycznego rodzice otrzymują konkretne zalecenia oraz dokumenty niezbędne do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, kształceniu specjalnym, o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, uprawniające do pomocy w ramach SUO.

 

MSPDION

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci I Osób Niepełnosprawnych zajmuje się wielospecjalistyczną, kompleksową, ciągłą opieką, edukacją, rehabilitacją, wspierając osoby z niepełnosprawnością od momentu ich narodzin do późnej starości. Stowarzyszenie działa na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością, tworzy warunki do przestrzegania ich praw, prowadzi ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspiera rodziny w radzeniu sobie z problemem niepełnosprawności. MSPDiON prowadzi: OŚW, DOR-W, NZOZ, ŚDS, WTZ, mieszkalnictwo treningowe, zatrudnienie wspomagane. Stowarzyszenie dysponuje nowoczesną infrastrukturą lokalowo-transportową i zatrudnia sztab specjalistów, którzy stosują nowatorskie i zróżnicowane metody pracy.

Fundacja In Corpore

Fundacja jest organizacją prowadzącą, promującą i wspomagającą działania badawcze, diagnostyczne, terapeutyczne i edukacyjne, a jej celem jest pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym zagrożonym wykluczeniem społecznym, z dysfunkcjami oraz niepełnosprawnościami. Fundacja zajmuje się diagnozą i terapią dzieci od pierwszych chwil ich życia, jeszcze na oddziałach neonatologicznych, poprzez wszystkie etapy rozwoju. Posiada bogatą bazę lokalową i sprzętową oraz interdyscyplinarny zespół specjalistów – lekarzy i terapeutów.

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK KRASNAL

Krasnal to żłobek i przedszkole Krakowie, działające w oparciu o Porozumienie Bez Przemowy Marshalla Rosenberga (Nonviolent Communication). Panuje u nas przekonanie, że nie ma niegrzecznych dzieci – są dzieci, które maja specyficzne potrzeby, trudności rozwojowe. Szczególnie chcemy być wrażliwi, gdy dziecko wymaga szczególnego wsparcia, bo rozwija się inaczej. Jesteśmy świadomi jak bardzo okres wczesnodziecięcy jest krytyczny dla podjęcia działań terapeutycznych, dlatego w codziennej działalności współpracujemy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz gabinetami terapeutycznymi.

 

 

KAPUKAPKI

Zajmujemy się indywidualną terapią pedagogiczną, logopedyczną i grupową dla dzieci z zaburzeniami w różnych sferach rozwoju. Prowadzimy konsultacje diagnostyczne w trakcie których zapoznajemy się z problemem i pomagamy znaleźć optymalne jego rozwiązanie. Patrzymy na każde dziecko indywidualnie, nie zapominając o tym co najważniejsze-indywidualnych jego możliwościach, staramy się pracować na mocnych stronach i rozwijać mniej mocne strony przez zabawę i ustrukturalizowaną terapię. Wspieramy rodziców aranżując bezpieczne otoczenie edukacyjno-terapeutyczne w środowisku domowym, zarówno podczas terapii jak i zabawy.

STOWARZYSZENIE ŚW. CELESTYNA

Stowarzyszenie to funkcjonujący od 1991r. w Mikoszowie na Dolnym Śląsku specjalistyczny ośrodek udzielający wszechstronnej i kompleksowej pomocy osobom chorym i niepełnosprawnych. Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana działalność na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Świadczymy wysokiej jakości usługi z zakresu lecznictwa, rehabilitacji medycznej, społecznej oraz zawodowej, odpowiedniej edukacji, a także profilaktyki i propagowania zdrowego stylu życia. W nowoczesnym Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn” znajduje się również poradnia dla osób z autyzmem oferująca profesjonalną diagnozę i terapię zaburzeń ASD.

STOWARZYSZENIE "NIEBIESKI KLUCZ"

Stowarzyszenie powstało w Świeciu z inicjatywy rodziców dzieci dotkniętych zaburzeniami autystycznymi. Zostało zarejestrowane w grudniu 2014 r. Zrzesza około 50 rodzin zamieszkujących powiat świecki. Ma na celu integrację osób dotkniętych zaburzeniami autystycznymi ze społecznością lokalną, poprawę ich funkcjonowania, edukację i wsparcie ich rodzin oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat autyzmu. Współpracuje z jednostkami samorządowymi, innymi stowarzyszeniami i ośrodkami terapii. Prowadzi dyżury informacyjne i przeprowadza akcje propagujące wiedzę na temat autyzmu w lokalnej społeczności.

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Złotoryi

Ośrodek jest otwartą, dynamiczną i zintegrowaną ze środowiskiem lokalnym publiczną placówką oświatową szkolnictwa specjalnego. Ośrodek obejmuje opieką dydaktyczno - wychowawczą dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Przyświeca nam idea wychowania naszego Patrona Janusza Korczaka, w myśl której każde dziecko zasługuje na szacunek, respektowanie jego praw oraz wychowanie na zasadach partnerstwa.

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W OLSZTYNIE

PSOUU prowadzi 8 placówek, które zabezpieczają potrzeby osób w różnym wieku. Placówki są nowoczesne, profesjonalne i cieszą się uznaniem. Wspomaganie dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym odbywa się w Ośrodku Wczesnej Interwencji, Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym i Przedszkolu Specjalnym. Prowadzona w nich wieloprofilowa  intensywna edukacja, rehabilitacja  dzieci pozwala osiągnąć jak najlepsze efekty. Wspomaganie rozwoju dzieci odbywa się poprzez stosowanie nowatorskich terapii grupowych i indywidualnych. Stowarzyszenie zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę lekarską, pedagogiczną, rehabilitacyjną. 

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W GIŻYCKU

PSOUU w Giżycku zajmuje się osobami ze spektrum autyzmu od 1997 r. Od 2004 r. w Poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (NFZ) prowadzona jest diagnoza i terapia dzieci autystycznych. Obecnie zarejestrowanych jest ok. 300 osób. Ponad 170 objętych jest wielospecjalistyczną terapią. Koło prowadzi Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny oraz Niepubliczny Zespół Placówek Oświatowych, do których uczęszczają uczniowie z ASD. Od kilku lat organizuje „Warsztaty kompetencji społecznych dla osób ze spektrum autyzmu”. W kwietniu 2015r. zorganizowało Konferencję „Autyzm- diagnoza i co dalej?”, w której uczestniczyło 120 osób.

„CZARODZIEJSKI DWOREK”

„Czarodziejski Dworek” to placówka skierowana do uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwoju i spektrum autyzmu. Dysponujemy odpowiednio zorganizowanymi salami edukacyjnymi i terapeutycznymi, w których realizujemy program wychowania przedszkolnego, indywidualnie dostosowany do potrzeb ucznia z orzeczeniem, oraz intensywne działania diagnostyczne i terapeutyczne. Zatrudniamy wysoko wyspecjalizowany zespół: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów Integracji Sensorycznej oraz fizjoterapeutę. Współpracujemy ze specjalistami prowadzącymi terapię Metodą Tomatisa. Ponadto oferujemy bezpłatne zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju, również dla dzieci spoza placówki. 

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka

LOBUS w  Suchej Beskidzkiej jest Specjalistyczną Niepubliczną Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, działającą w Małopolsce, w powiecie suskim. Funkcjonuje od 2009 roku służy pomocą rodzinom, w których dzieci wymagają wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju. Wykonuje zespołowe diagnozy i celowo dobrane indywidualne terapie. Zatrudnia kadrę wykwalifikowanych psychologów, terapeutów integracji sensorycznej, terapeutów rodzinnych, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów, którzy pracują z dziećmi jak i ich rodzinami. Poradnia jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i podlega nadzorowi merytorycznemu Kuratora Oświaty w Krakowie.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 20 W WARSZAWIE

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 20 w Warszawie jest placówką państwową, w której dzieci i młodzież nieodpłatnie mogą korzystać z szerokiej oferty pomocy i wsparcia psychologiczno-terapeutycznego. Poradnia prowadzi pomoc w zakresie: diagnozy psychologicznej dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia, diagnozy i terapii pedagogicznej, diagnozy i terapii logopedycznej, diagnozy i terapii SI,  psychoterapii indywidualnej oraz rodzinnej, zajęć terapii grupowej zarówno dla dzieci z deficytami jak i przejawiającymi wyjątkowe zdolności. W Poradni działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. W ramach pracy zespołu opiekujemy się głównie dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

POWIAT SOKÓLSKI

Mający swoją siedzibę w Sokółce, położony jest w województwie podlaskim. Łączna powierzchnia wynosi 2 054,51 km². Obejmuje dziesięć gmin: Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola, Szudziałowo. Liczba ludności na koniec 2012 r. – 71 128, w tym dzieci 0-4 lat – 3 195. Na terenie powiatu istnieje dobra dostępność do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (26 podmiotów poz). Funkcjonują dwa zakłady rehabilitacji leczniczej oraz oddział pediatryczny. Działają dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, który prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

OŚRODEK DIAGNOSTYCZNO – TERAPEUTYCZY „POZYTYWKA”

Ośrodek tworzy grupa psychologów i pedagogów z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w diagnozie i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, innych zaburzeń w rozwoju  oraz mutyzmu selektywnego. W placówce prowadzona jest indywidualną terapię według SAZ, trening umiejętności społecznych, diagnozy funkcjonalne oraz konsultacje dla rodziców i nauczycieli. Zadaniem "Pozytywki" jest udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom. Dla ośrodka ważne jest także upowszechnianie wiedzy i zasad dobrej praktyki terapeutycznej, dlatego stara się dzielić z innymi specjalistami wiedzą i wymieniać doświadczenia w ramach szkoleń i staży.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku

Poradnia wchodzi w skład największej sieci niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w Białymstoku. Jej zadaniem jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, a także rodzicom i nauczycielom z Woj. Podlaskiego. Poradnia świadczy głównie nieodpłatne usługi na rzecz indywidualnych klientów oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych mających siedzibę na terenie Województwa Podlaskiego (żłobki, przedszkola, punkty przedszkolne, oddziały zerowe w szkołach podstawowych). Nadzór nad działalnością Naszych Poradni sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

FUNDACJA „ŻÓŁTY LATAWIEC”

Fundacja powstała w listopadzie 2013r. z potrzeby udzielania pomocy osobom z autyzmem, w szczególności dzieciom. Statutowe cele działalności organizacji to przede wszystkim: promocja problemu autyzmu i potrzeb osób nim dotkniętych, przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, rzecznictwo interesów i praw osób z autyzmem, udzielanie wsparcia terapeutom, pedagogom oraz wszelkie działania na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka lub mające na celu promocję i profilaktykę zdrowia lokalnej społeczności. Fundacja prowadzi kompleksową terapię, rehabilitację i edukację, zgodnie z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi.

FUNDACJA ALLADYN

Misją słupskiej Fundacji Alladyn jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia. Celem jest umacnianie, propagowanie i wspieranie: rozwoju więzi rodzinnych i społecznych, podmiotowości i godności jednostki oraz rodziny, wspólnoty w rodzinie i społecznościach, współdziałania w terapii i rehabilitacji dzieci i osób z autyzmem, potęgowania zdrowia psychicznego, rozwoju umiejętności psychoprofilaktycznych i profesjonalnego doradztwa i pomocy ludziom.

CENTRUM ROZWOJU DZIECKA „MOTYLEK”

Działające w Bydgoszczy Centrum to nowoczesna firma prężnie działająca na rzecz opieki, rozwoju oraz zdrowia dziecka. Obszar działalności Centrum obejmuje świadczenia realizowane przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Akademię Rozwoju Dziecka i Przedszkole. Misją naszego Centrum jest zagwarantowanie specjalistycznych i profesjonalnych usług w obszarze diagnozy autyzmu, Zespołu Aspergera, terapii, opieki i rozwoju dzieci w oparciu o nowoczesną metodykę i techniki terapii przez grono ekspertów o wysokiej motywacji i satysfakcji z wykonywanej pracy.

CENTRUM WSPOMAGANIA ROZWOJU  DZIECKA I DOROSŁYCH

Działające w Stargardzie Szczecińskim Centrum to zespół Poradni Specjalistycznych: Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Poradni Logopedycznej.  W naszej codziennej praktyce korzystamy z najnowszych osiągnięć naukowych w rehabilitacji poznawczej i neuroterapii oraz neurologopedii. Udzielamy  wszechstronnej  i profesjonalnej  pomoc y dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzinom.

Centrum Terapii i Diagnozy INICJATYWA

Centrum to nowoczesne miejsce przyjazne zarówno dzieciom i rodzicom. Oferujemy wsparcie terapeutów z zakresu logopedii, terapii pedagogicznej, psychologii, integracji sensorycznej, terapii widzenia i terapii ręki, a także dogoterapii. Oprócz działalności terapeutycznej prowadzimy punkt przedszkolny dla 18 dzieci oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Inicjatywa to miejsce, gdzie oprócz terapii, rodzice mogę liczyć na wsparcie, pyszną kawę i warsztaty. Wierzymy, że najlepszym terapeutą jest rodzic, dlatego bardzo duży nacisk kładziemy na współpracę zespołu terapeutycznego z rodzicami.

CENTRUM TERAPII  BEHAWIORALNEJ

Celem działalności Centrum Terapii Behawioralnej - działajacej w Gdańsku, Gliwicach i Zabrzu - jest edukacja terapeutów, nauczycieli na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu i zaburzeń w zachowaniu oraz terapia dzieci ze spektrum autyzmu. Centrum prowadzi: diagnozę  i konsultacje dziecka małego pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu, szkolenia ze Stosowanej Analizy Zachowania, superwizje i certyfikacje ośrodków terapeutycznych, intensywną terapię behawioralną dla dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera, a także profesjonalne staże w ośrodkach w Gliwicach i Zabrzu.

CENTRUM TERAPEUTYCZNO - EDUKACYJNE INTEGRA

Działające w Tychach centrum prowadzi pomoc diagnostyczno-terapeutyczną dla dzieci w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego (integracji sensorycznej), terapii ręki, terapii grupowej dla dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, zespołem Aspergera, ADHD, diagnozy i terapii logopedycznej wad wymowy u dzieci, diagnozy i terapii psychologicznej, diagnoza PEP-R - badanie profilu psychoedukacyjnego dziecka, terapii czaszkowo-krzyżowej, indywidualnej stymulacji słuchu Johaansena - Stymulacja Johansena.

SUPRAMEDICA

Centrum Diagnozy i Terapii jest placówką na Warszawskim Ursynowie, która obejmuje specjalistyczną opieką dzieci z różnymi trudnościami. Prowadzimy diagnozę i terapię logopedyczną, neurologopedyczną, psychologiczną, z zakresu integracji sensorycznej. Zajmujemy się również rehabilitacją dzieci. Ponadto, wykonujemy diagnozę i terapię eeg biofeedback. Centrum SupraMedica prowadzi diagnozy w kierunku Autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju. 

 

ASYSTA Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka

Placówka zajmuje się kompleksową pomocą dzieciom ze spektrum autyzmu i ich rodzinom. Specjalizuje się we wczesnej diagnostyce spektrum autyzmu i prowadzeniu zajęć dla dzieci już od 12 miesiąca życia. Zapewniamy: diagnozę, terapię indywidualną (psycholog, pedagog, logopeda), terapię grupową, Integrację Sensoryczną (SI), konsultacje dla rodziców, szkolenia. Możliwe jest prowadzenie zajęć w domu. Placówka prowadzi również Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka- oferta ta jest BEZPŁATNA.

OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ PRZY CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ

Z Ośrodka korzystają osoby w wieku od 0 do 18 lat. W ramach działania udzielane są świadczenia z zakresu rehabilitacji, terapii psychologicznej, pedagogicznej  i logopedycznej oraz porady lekarskie (neurolog dziecięcy i lek. Rehabilitacji). Ośrodek realizuje kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym głównie z wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym i zespołami genetycznymi.

 

Back to Top